ประกาศผลการตัดสินการประกวดแข่งขันการออกแบบและจัดทำฉลากอัจฉริยะ

Transforming Packaging
through Smart Labelling Innovation
“พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด
ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ”
about-image
วัตถุประสงค์ของการจัดประกวด
 • เพื่อพัฒนานักออกแบบและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความรู้
  ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
  โดยใช้ฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) เป็นองค์ประกอบสำคัญ รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
  เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่น
  และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก

 • เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติ
  ที่เกี่ยวข้องกับฉลากอาหาร รวมถึงฉลากอัจฉริยะในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

 • เพื่อสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมฉลากที่มีฉลากอัจฉริยะ
  เป็นส่วนประกอบ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดการผลิต
  ในเชิงการค้าได้จริง สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจและผู้บริโภค
  ที่ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ
 • นักศึกษา นักออกแบบอิสระ ผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไป
  ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

 • สมัครในรูปแบบทีมโดยมีจำนวนสมาชิก 1-2 คน ต่อ 1 ทีม

 • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมออกแบบ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์
  Notebook อย่างน้อย 1 เครื่อง (ประจำทีม)

 • ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จัดประกวด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์สำหรับการขายปลีก/ขายส่ง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กล่อง ขวด ซอง ถุง และกระป๋อง สำหรับสินค้า
  เพื่อการบริโภค ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม (เช่น อาหารแห้ง ขนมขบเคี้ยว
  อาหารทะเลแปรรูป เนื้อสัตว์แปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องปรุงรส
  และเครื่องดื่ม) และอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น โดยมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  และฉลากที่มีการใช้ฉลากอัจฉริยะเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญและจำเป็นในห่วงโซ่การผลิต โดยรวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
  ในตลาดต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแนวคิด “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ”

 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ได้ทุกกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด

  เช่น กิจกรรม Bootcamp กิจกรรม Pitching และพิธีประกาศผลมอบรางวัล

about-image


about-image
การลงทะเบียนและส่งผลงานเพื่อคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
  ผ่านเว็บไซต์ www.smart-labelling.com

 • ผู้สมัครจะต้องนำเสนอแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ
  การนำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) มาใช้ โดยมีคำอธิบาย
  ที่สอดคล้องกับแนวคิดของโครงการฯ พร้อมวิดีโอคลิป
  ความยาวไม่เกิน 3 นาที

 • นอกจากนี้ อาจแนบตัวอย่างผลงานการออกแบบที่ผ่านมา (หากมี)
  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
  (สามารถเสนอได้มากกว่า 1 ผลงาน) ด้วยวิธี
       (1) Storyboard (JPEG, JPG File)
           โดยจัดเรียงเนื้อหาให้มีจำนวนไม่เกิน 2 หน้า A3
       (2) Portfolio (PDF File)
           โดยจัดเรียงเนื้อหาให้มีจำนวนไม่เกิน 4 หน้า A4

กำหนดการ และรายละเอียดการจัดกิจกรรม
โลโก้ กระทรวงพาณิชย์
โลโก้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โลโก้ กลุ่มอุตสหากรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
โลโก้ สมาคมการพิมพ์ไทย